Algemene Voorwaarden

Juridisch Beleid

Artikel 1: Algemeen

Door de website www.villa-aqua.be te bezoeken verklaart de betrokkene dat hij kennis heeft genomen van de onderstaande informatie en geeft hij aan Villa Aqua de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Villa Aqua wordt aangeduid als de verantwoordelijke voor de verwerking aangezien zij de rechtspersoon betreft die het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Villa Aqua is de handelsnaam van volgende rechtspersoon;

ZELDA NV

Pensjagersstraat 28

8400 Oostende

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0477.006.111

In geval van vragen of opmerkingen kan je ons steeds bereiken via:

telefoon: 0032 (0)59 56 71 30

e-mail: info@Villa-Aqua.com

Bevoegde rechtbank van koophandel: RPR Gent.

Villa Aqua eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, overeenkomstig de geldende wetgeving (wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992). Met alle vragen over je rechten kan je ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres: Waterloosesteenweg 115 te 1000 Brussel.

Villa Aqua maakt gebruik van derde partijen bij de verdere verwerking van persoonsgegevens. Deze derde partijen worden als feitelijke verwerker aangeduid. Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van feitelijk verwerker. Zo moet de feitelijke verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 privacywet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Artikel 2: Doelstelling van de verwerking

De persoonsgegevens die door de betrokkene via de Internetsite van Villa Aqua en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan Villa Aqua , worden door Villa Aqua enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:

Behandeling van de aanvragen en aankopen.

De uitwerking van een centraal beheer van het cliënteel.

Verspreiding van informatie, nieuwsbrieven en (commerciële) aanbiedingen die nuttig en of noodzakelijk zijn ten aanzien van de betrokkene.

Voorkomen van onregelmatigheden en bestrijding van misbruiken en criminele gedragingen.

De goede technische werking van onze website; waaronder het gebruik van cookies, local storage informatie, informatie omtrent de gebruikte hardware en software en log-informatie zoals het IP-adres en telecommunicatiegegevens.

We gebruiken deze informatie absoluut niet voor andere commerciële of dergelijke doeleinden dan deze hier omschreven. Villa Aqua zal nooit informatie naar een gespecialiseerde partij doorsturen voor een externe analyse zonder dat er een voorafgaande anonimisering is doorgevoerd. De verwerkte persoonsgegevens worden niet verkocht, overgedragen of meegedeeld aan derde partijen. Gegevens worden in uitzonderlijke gevallen toch meegedeeld aan derden indien een van volgende gronden aanwezig is:

Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;

Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;

Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;

Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);

De persoonsgegevens die door de Betrokkene worden meegedeeld, worden door Villa Aqua strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat het gebruik van Internet evenwel geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan Villa Aqua uitdrukkelijk aanduidt dat zij beveiligd zijn.

Artikel 3: Wij maken gebruik van cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van je computer geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe om het apparaat (pc, telefoon, tablet, televisie…) waarmee je surft te herkennen bij een volgend bezoek. De cookie kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die ze aangemaakt heeft. De informatie in de cookies zijn niet aan een naam te koppelen. Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren en reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies:

Ten eerste zijn er de zogenaamde 'session'-cookies. Deze cookies worden aan je computer toegekend tijdens de surfsessie en zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Als je deze cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de site niet meer toegankelijk zijn. Wanneer je de browser sluit, worden de session-cookies automatisch verwijderd van de harde schijf van je computer.

Ten tweede onthouden onze cookies jouw voorkeuren. Een vlot gebruik van onze website impliceert dat wij geregistreerde gebruikersprofielen en aangeduide voorkeuren onthouden. Daarenboven gebruiken wij een aantal cookies die ervoor zorgen dat jouw surfervaring vlotter en gemakkelijker verloopt en dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Wij onthouden, onder andere, jouw taalkeuze, etc. Deze cookies blijven gedurende een langere periode op je computer staan maar zorgen ervoor dat de gebruiker niet onnodig veel tijd verliest tijdens een bezoek

Een derde categorie van cookies helpt ons om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites. De geïnstalleerde cookie verzamelt informatie over jouw surfgedrag die ons helpt ons aanbod beter af te stemmen op jouw specifieke behoeften. Wij maken hierbij gebruik van gespecialiseerde derde partijen die ons bijstaan tijdens de gegevensverwerking.

Bij een bezoek aan de website van Villa Aqua worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. De gebruiker weet dat, conform de voorwaarden van Google AdSense, derden uitdrukkelijk gemachtigd zijn om cookies te plaatsen en uit te lezen op de browser van Villa Aqua -Gebruikers, webbeacons toegestaan zijn om informatie te vergaren, en advertenties kunnen worden weergegeven op de Villa Aqua -Website.

Artikel 4: Wat zijn mijn rechten?

1) Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens.

Iedere betrokkene kan er van uitgaan dat Villa Aqua persoonsgegevens steeds 'eerlijk en rechtmatig' verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Villa Aqua garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

We bewaren de persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van de gegevens, zolang je account actief is, of wanneer je persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.

Villa Aqua heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico's.

De risico's van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Villa Aqua onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

2) Recht op verzet.

Iedere betrokkene kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De betrokkene kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De betrokkene is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De betrokkene oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Villa Aqua , per post of per e-mail via info@villa-aqua.com . Villa Aqua verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

3) Recht op toegang.

Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De betrokkene oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Villa Aqua , per post of per e-mail aan info@Villa-Aqua.com . Villa Aqua verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan uw verzoek een gevolg te geven.

4) Recht op verbetering.

Villa Aqua engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als betrokkene om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken.

Indien dit toch niet voldoende blijkt kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Villa Aqua richten, per post of per e-mail aan info@villa-aqua.com. Villa Aqua verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

Wil je een retour, defect of een verkeerde levering melden? Neem dan contact met ons via info@Villa-Aqua.com